Προγραμματισμός-μοντελοποίηση με γνώμονα το χρήστη και ευρύτερη συμμετοχή

Μια προσέγγιση που βασίζεται στον χρήστη στην οπτικοποίηση, τη μοντελοποίηση και τον προγραμματισμό μπορεί να βελτιώσει το λογισμικό και να διευκολύνει τη δημιουργία και τη συντήρησή του. Στη συνέχεια, η μετάφραση γίνεται δυνατή από την αναπαράσταση του χρήστη σε μια αναπαράσταση λογισμικού και από τη σχεδίαση στην υλοποίηση.

Για τον Προγραμματισμό με γνώμονα το χρήστη, «χρήστης» μπορεί να σημαίνει άτομο ή/και οργανισμός. Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί το συντομότερο σε προβλήματα μοντελοποίησης/προγραμματισμού που απαιτούν υπολογισμό. Π.χ. επιστημονικά, μηχανικά και επιχειρηματικά προβλήματα. Η βάση της τεχνικής είναι η δυνατότητα αναπαράστασης των πληροφοριών σε δομημένη μορφή, π.χ. XML (eXtensible Markup Language), RDF (Resource Description Framework), RSS (αυτό μπορεί να σημαίνει 3 διαφορετικά πράγματα – en.wikipedia.org/wiki/RSS_ (file_format) και OWL (Web Ontology Language). Η οπτικοποίηση και η αλληλεπίδραση με τις πληροφορίες μπορούν να ενεργοποιηθούν με τυποποιημένο τρόπο, επειδή οι πληροφορίες είναι δομημένες. Αυτό επιτρέπει τη διαγραμματική επεξεργασία για μοντελοποίηση/προγραμματισμό. Η προσεκτική δόμηση των πληροφοριών και των μοντέλων/προγραμμάτων απλοποιεί Η διαδικασία μοντελοποίησης/προγραμματισμού Μπορεί στη συνέχεια να παρασχεθεί μια διαδικασία μετάφρασης από μοντέλα αφηρημένα/τομέα σε κώδικα χρησιμοποιώντας αναδρομικές τεχνικές.

Καθώς η δομή και η διαδικασία σχεδιασμού και επεξεργασίας για αυτά τα μοντέλα/προγράμματα μπορούν να τυποποιηθούν, αυτό επιτρέπει μια κοινή μεθοδολογία βασισμένη στον μεταπρογραμματισμό. Η οπτικοποίηση αυτής της μεθοδολογίας για να επιτρέψει τη συμμετοχή με γνώμονα τον χρήστη θα μπορούσε να επιτρέψει ευρύτερη συμμετοχή από ό,τι είναι επί του παρόντος δυνατή για την ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα, η οποία περιορίζεται σε περισσότερους τεχνικούς χρήστες. Η οπτικοποίηση σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης από τομέα σε λογισμικό θα μπορούσε να επιτρέψει στους τελικούς χρήστες, τους σχεδιαστές και τους προγραμματιστές λογισμικού να επικοινωνούν με ημιδομημένο τρόπο προκειμένου να καθιερωθούν διαδικασίες για τη διασφάλιση της παραγωγής λογισμικού που θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι τελικοί χρήστες.Source by Peter Hale

Σχολιάστε